Statut

STATUT

Stowarzyszenia Przyjaciół Nowicy
(SPN)

(Po zmianach wprowadzonych przez 
Walne Zgromadzenie 
w dn. 25.05.2014 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne, cele i zadania

§1

„Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, realizującym działalność społecznie użyteczną poprzez tworzenie i rozwijanie miejscowej wspólnoty wsi Nowica oraz sąsiadujących z nią osad. Stowarzyszenie jest otwarte zarówno dla rdzennych mieszkańców jak i innych właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz przyjaciół i sympatyków. Stowarzyszenie podejmuje ideę ochrony, rozwoju i propagowania dziedzictwa kulturalnego Pogranicza oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych Karpat.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nowica (gmina Uście Gorlickie, powiat Gorlickie, województwo małopolskie).

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach lub z nimi współpracować, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przy zachowaniu pełnej samodzielności ideowej i organizacyjnej.

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla własnego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7

Stowarzyszenie realizuje zadania ze sfery publicznej w zakresie :

1. Utrzymywania więzi pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w szczególności poprzez:
a) wspieranie i kreowanie inicjatyw mających służyć społeczności lokalnej;
b) budowanie porozumienia i poczucia wspólnoty rdzennych i napływowych mieszkańców wsi i okolicy, w zrozumieniu różnic etnicznych, społecznych, obyczajowych i religijnych.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym poprzez działanie na rzecz utrzymania unikalnego charakteru wsi, ochrony zabytków tradycyjnego budownictwa i małej architektury oraz wszelkich pamiątek przeszłości.
4. Rozwijania i propagowania idei ochrony środowiska.

§8

Stowarzyszenie realizuje cele i zadania przez:

1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz społeczności lokalnej i przyjaciół.
2. Organizację  spotkań, imprez i zjazdów dla członków Stowarzyszenia oraz ogólnodostępnych wystaw, konkursów, warsztatów, zajęć świetlicowych, koncertów, spektakli, wycieczek i innych imprez.
3. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, firmami, urzędami, klubami i osobami prywatnymi na polu realizowania zadań statutowych Stowarzyszenia oraz dla wspierania działań o podobnym charakterze.
4. Dążenie do uzyskania bądź zorganizowania zaplecza lokalowego dla stworzenia stałej bazy Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności zarobkowej w celu zdobycia środków na realizację zadań statutowych.
6. Działalność wydawniczą propagującą aktywność SPN.


Rozdział II
Członkostwo w Stowarzyszeniu

§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz Cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który chce wspierać cele i zadania Stowarzyszenia oraz złożył deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§10

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§11

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) promować i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
e) regularnie opłacać składki,
f) nie prowadzić w ramach Stowarzyszenia żadnej agitacji politycznej oraz nie angażować Stowarzyszenia do żadnych tego typu akcji zewnętrznych.

2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, może brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
b) korzystać z lokali, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia

§12

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia przez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie i wspierający ustalą z Zarządem.

§13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.
2. Wykluczenia członka na mocy uchwały Zarządu:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy w Stowarzyszeniu,
c) za zaleganie z płaceniem składek przez trzy okresy,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. a-b.
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Śmierci członka.

§14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia


§15

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§16

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.


§17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie

§18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w dzień wolny od pracy co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub każdy inny, skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie zmian statutu,
d) upoważnianie Zarządu do podejmowania zobowiązań w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
5. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązywanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenie w pierwszym terminie; w drugim wymóg nie obowiązuje.
6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Zarząd Stowarzyszenia

§19

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i innych członków Zarządu. Funkcja sekretarza i skarbnika może być łączona.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i przyznawanie członkostwa honorowego,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) opracowywanie preliminarza budżetowego, planów pracy i rocznych sprawozdań finansowych,
e) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
7. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo, zaś do zaciągania zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie uprawniony jest Prezes Zarządu i Skarbnik łącznie, lub członek Zarządu i Skarbnik łącznie.

Komisja Rewizyjna

§20

1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz Członków Komisji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§21

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali Członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoływać nie więcej niż połowę Składu organu.

Rozdział IV
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia


§22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji od firm, instytucji, organizacji i urzędów,
c) darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
d) świadczeń członków wspierających,
e) dochodów z własnej działalności zarobkowej.
2. Dochody uzyskiwane ze źródeł wymienionych w ust. 1 w całości przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia
3. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

§23

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenie, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy "Prawa o stowarzyszeniach".


W dniu 13.12.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie, które wybrało na dwuletnią kadencję władze:

Zarząd:
  • Tomasz Sikorski - Prezes
  • Marta Kightley - Sekretarz / Skarbnik
  • Mateusz Sora – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
  • Leszek Wronowski
  • Bartosz Korkozowicz